მონაცემების დაცვის განმარტება

მონაცემების დაცვის განმარტება

 

პირად მონაცემებს (შემდეგში, ძირითადად, მხოლოდ „მონაცემები“) მხოლოდ ვალდებულობისას და მომხმარებლისთვის ადვილად მომხმარებადი ვებ-გამოსვლის მიზნებისთვის, მისი შინაარსის და შემოთავაზებული სერვისისთვის ვიყენებთ.

მუხლი 4, ციფრი 1 2016/679 (ევროპა) დირექტივის შესაბამისად, ანუ „მონაცემთა დაცვის ძირითადი დირექტივა“ ( შემდეგში მხოლოდ „DSGVO“), „დამუშავება“ ნიშნავს ყველა ავტომატიზებული მეთოდით ან მათ გარეშე გადადგმულ ნაბიჯს ან ამ ნაბიჯების რიგს პირად მონაცემებთან ურთიერთობაში, როგორც, მაგალითად, მათი მოპოვება, ჩაწერა, ორგანიზება, დალაგება, დამახსოვრება, შეთანხმება ან შეცვლა, ამოკითხვა, გამოყენება, მათი გადაგზავნით გამოქვეყნება, გადაცემა ან სხვა ფორმით მიწოდება, შედარება ან დაკავშირება, შეზღუდვა, წაშლა ან განადგურება.

წინმდებარე მონაცემთა დაცვის განმარტებით, განსაკუთრებით,  პირად მონაცემთა ფორმას, ზომას, მიზანს, ხანგრძლივობას და იურიდიულ საფუძველს გაგაცნობთ, თუ ამ მონაცემთა გამოყენების მიზნებს და და დამუშავებას პირადად ჩვენ ან სხვებთან ერთად გადავწყვეტთ. გარდა ამისა, შემდეგში გაცნობთ ოპტიმირების მიზნით და გამოყენების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის გამოყენებულ სხვა კომპონენტებს, თუ მესამე პირები ამ მონაცემებს აგრეთვე მათი პირადი პასუხისმგებლობით დაამუშავებენ.

მონაცემების დაცვის ჩვენი განმარტება შემდეგად იყოფა:

  1. ინფორმაცია ჩვენს, - პასუხისმგებელ პირთა შესახებ
  2. მომხმარებელთა და შესაბამის პირთა უფლებები
  3. ინფორმაცია მონაცემთა გამოყენების შესახებ.

 

I. ინფორმაცია ჩვენს - პასუხისმგებელ პირთა შესახებ

ამ ინტერნეტის გამოსვლის მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი პასუხისმგებელი არის:

მაია ციგლერი

ჰიერონიმუსშტრასე 24ა

81241 მიუნხენი

გერმანია

ტელეფონი: 0049 (0) 177 683 09 18

ვებ-ფოსტა:  lexikonia@georgisch-deutsch.com

 

II. მომხმარებელთა და შესაბამის პირთა უფლებები

შემდეგში უფრო ვრცლად აღწერილი მონაცემთა დამუშავების გათვალისწინებით მომხმარებლებს და შესაბამის პირებს უფლება აქვთ:

  • მოითხოვონ მტკიცებულება, თუ მათი მონაცემები დამუშავდება, ინფორმაცია დამუშავებული მონაცემების შესახებ, აგრეთვე დამატებითი მასალა მონაცემთა დამუშავებაზე და მონაცემთა ასლები (შეადარეთ აგრეთვე 15 DSGVO);
  • მოითხოვონ არასწორი ან არასაკმარისი მონაცემების შესწორება ან სრულყოფილად შევსება (შეადარე 16 DSGVO)
  • მოითხოვონ მათ შესახებ არსებულ მონაცემთა დაუყონებლივ წაშლა (შეადარე 17 DSGVO) ან თუ § 17 DSGVO ამას მოითხოვს, § 18 DSGVO-ს შესაბამისად, მათი დამუშავების შეზღუდვა.
  • მათ შესახებ ან მათგან მოწოდებულ მონაცემთა მიღების წინ ამ მონაცემთა სხვა მომწოდებლისთვის/პასუხისმგებელისთვის გადაცემის უფლება (შეადარე აგრეთვე 20 DSGVO).
  • კონტროლის პალატასთან ჩივილის უფლება, თუ საფუძვლიანი ეჭვი აქვთ, რომ პირადი მონაცემები მონაცემთა დაცვის კანონების დარღვევით გამოიყენება (შეადარე აგრეთვე 77 DSGVO).

გარდა ამისა, მომწოდებელი ვალდებულია, ყველას, ვისაც მონაცემები წარუდგინა, ყველანაირი შესწორება ან მონაცემთა წაშლა ან § 16, 17 მუხლი 1, 18  DSGVO-ს შესაბამისად განხორციელებული დამუშავების შეზღუდვა აცნობოს. ეს ვალდებულება ბათილდება, თუ ზ.მ. გადაჭარბებულ დატვირთვას მოითხოვს ან შეუძლებელია. მიუხედავად ამისა, მომხმარებელს უფლება აქვს, იცოდეს, მისი მონაცემები ვის მიეწოდა.

გარდა ამისა, § 21 DSGVO-ს შესაბამისად, მომხმარებელს და და შესაბამის პირს უფლება აქვს,  პირადი მონაცემების § 6 მუხლი 1 ლიტ ფ DSGVO-ს მიხედვით, განსაკუთრებით, პირდაპირი რეკლამისთვის დამუშავების შემთხვევაში გაასაჩივროს

 

III. ინფორმაცია მონაცემების გამოყენების შესახებ

როგორც კი დამახსოვრების მიზანი მიიღწევა, მონაცემების წაშლა კანონის შესაბამისად შენახვის ვალდებულებას არ ეწინააღმდეგება და მომავალში სხვა სახის კანონი დამუშავების კონკრეტულ ნაბიჯებზე არ ამოქმედდება,  თქვენგან ჩვენი ვებ-გამოსვლის გამოყენებისას თქვენზე მოპოვებულ ინფორმაციას წავშლით ან დავბლოკავთ.

 

სერვერის ინფორმაცია

 ტექნიკური მიზეზების, განსაკუთრებით, - მყარი და სტაბილური ვებ-გამოსვლისთვის, თქვენი მონაცემები თქვენი ვებ-ბრაუზერით ჩვენ ან ჩვენი ვებ-სივრცის პროვაიდერს გადმოეცემა. ამ ე.წ. სერვერ-ლოგფაილებით - მათ შორის, თქვენი ვებ-ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, მისი მოქმედების სისტემა, ის ვებ-გვერდი, რომლიდანაც ჩვენს ვებ-გამოსვლაზე გადმოინაცვლეთ (მიმთითებელი URL), ჩვენი ვებ-გამოსვლის ვებ-გვერდი (ვებ-გვერდები), რომლებიც მოინახულეთ, თქვენი შემოსვლის თარიღი, დრო და IP-მისამართი იმ ინტერნეტის კავშირისა, რომლითაც ვებ-გამოსვლა მოინახულეთ - გადმოგვეცემა.

ამგვარად გადმოცემული მონაცემები სხვა მონაცემებთან განცალკევებით, დროებით დამახსოვრდება.

ეს დამახსოვრება § 6, მუხლი 1 ლიტ ფ DSGVO-ს კანონის შესაბამისად ხორციელდება. კანონი ჩვენი ინტერნეტ-გამოსვლის გაუმჯობესების, გამყარების, მისი მოქმედების და უსაფრთხოების დადგენის უფლებას გვაძლევს

მონაცემები 7 დღის შემდეგ საბოლოოდ წაიშლება, თუ მათი შენახვა მტკიცებულობებისთვის სავალდებულო არ არის. ვალდებულობის შემთხვევაში მონაცემებს სრულიად ან ნაწილობრივ არ წავშლით.

 

Cookies

 

ა) სესიის Cookies

 ინტერნეტ-გამოსვლისას ე.წ Cookies ვიყენებთ. Cookies მცირე ზომის ტექსტის მასალაა ან შენახვის სხვა ტექნოლოგია, რომლებიც თქვენს მიერ გამოყენებული ინტერნეტ-ბრაუზერით თქვენს საბოლოო მოხმარების ხელსაწყოზე იდება და ინახება. ამ Cookie-თ თქვენს შესახებ განსაზღვრული ინფორმაცია, მაგალითად, თქვენი ბრაუზერის ან სამყოფი ადგილის ან თქვენი IP-მისამართის მონაცემები მუშავდება.

ჩვენი ინტერნეტ-გამოსვლა მომხმარებლისთვის უფრო ადვილად გამოსაყენებელი, ეფექტური და უსაფრთხო ხდება, რადგანაც ამით მის სხვადასხვა ენებზე ნახვა ან საყიდლების კალათის ფუნქცია მოიცემა.

ამ დამუშავების კანონიერი საფუძველია  § 6 მუხლი 1 ლიტ ბ DSGVO, ამ Cookies მონაცემთა კონტრაქტის მომზადების ან კონტრაქტის დამყარების მიზნით გამოყენებისთვის.

კონტრაქტის მომზადების ან მისი ხელმოწერის გარდა, ამ დამუშავებით ჩვენი ვებ-გამოსვლის მოქმედების გაუმჯობესება § 6 მუხლი 1 ლიტ ფ DSGVO-ს შესაბამისად ჩვენი სამართლებრივი უფლებაა.

როგორც კი თქვენს ვებ-ბრაუზერს დახურავთ/გათიშავთ, ამ სხდომის Cookies წაიშლება.

 

ბ) მესამე შემომთავაზებელთა Cookies

 ჩვენი ვებ-გამოსვლისას, არსებობის შემთხვევაში - აგრეთვე ჩვენთან რეკლამის, ანალიზის ან ჩვენი ვებ-გვერდის მოქმედებისთვის მოთანამშრომლეთა Cookies გამოიყენება.

დეტალებს, განსაკუთრებით, მესამე შემომთავაზებელთა Cookies მიზნებს და კანონიერ საფუძვლებს შემდეგში მოყვანილი ინფორმაციით გაეცნობით.

 

გ) წაშლის შესაძლებლობა

 თქვენი ვებ-ბრაუზერის პროგრამით შეგიძლიათ, Cookies ინსტალაცია/დაყენება არ დაუშვათ ან შეზღუდოთ, გარდა ამისა, უკვე შენახული Cookies ყოველთვის წაშალოთ. სათანადო ნაბიჯები თქვენს მიერ კონკრეტულად გამოყენებულ ვებ-ბრაუზერზეა დამოკიდებული. შეკითხვებისთვის თქვენი ვებ-ბრაუზერის დახმარების ფუნქცია ან დოკუმენტაცია გამოიყენეთ ან მათ დამზადებელს ან საპორტს მიმართეთ. გაითვალისწინეთ, რომ ე.წ. Flash-cookies  ბრაუზერის დამონტაჟებული ფუნქციებით ვერ წაშლით, არამედ თქვენი ფლეშ-ფლეიერის ფუნქცია უნდა შეცვალოთ. საჭირო ნაბიჯების გადადგმა თქვენგან კონკრეტულად გამოყენებულ ფლეშ-ფლეიერზეა დამოკიდებული. ამიტომაც, გთხოვთ, გამოიყენეთ ფლეშ-ფლეიერის დასახმარებელი ფუნქცია ან დოკუმენტაცია ან მიმართეთ დამზადებელს ან მომხმარებელთა საპორტს.

გაითვალისწინეთ, რომ Cookies ინსტალაციის ბლოკირების ან შეზღუდვის შემთხვევაში ჩვენი ვებ-გამოსვლის ყველა ფუნქციას სრულიად ვერ გამოიყენებთ.

 

სიახლეთა ჟურნალი

 ჩვენი  სიახლეთა უფასო ჟურნალის გამოსაწერად თქვენი მონაცემები, ანუ თქვენი ვებ-ფოსტის მისამართი, და/ან თქვენი გვარი, სახელი და მისამართი გადმოგვეცემა. ამავე დროს, იმ ინტერნეტ-კავშირის IP-მისამართს ვინახავთ, რომლიდანაც ჩვენს ვებ-გამოსვლას ხსნით, აგრეთვე თარიღს და თქვენი შემოსვლის დროს. შემდეგი შემოსვლისას სიახლეთა ჟურნალის თქვენთვის გამოგზავნის თანხმობას მოგთხოვთ, შინაარსს სწორად აგიღწერთ და მონაცემთა შენახვის ამ განმარტებაზე მიგითითებთ. ამ დროს მოპოვებულ მონაცემებს მხოლოდ სიახლეთა ჟურნალის გამოსაგზავნად ვიყენებთ და განსაკუთრებით მესამე პირებს არ მივაწოდებთ.

ამის კანონიერი საფუძველია § 6 მუხლი 1 ლიტ ა DSGVO.

სიახლეების ჟურნალის გამოგზავნის ნებართვის გაუქმების უფლება § 7 მუხლი 3 DSGVO-ს შესაბამისად ყოველთვის გაქვთ. ამისთვის მხოლოდ თქვენი უარი გვაცნობეთ ან სიახლის ყოველ ჟურნალში არსებული უარის ბმული გამოიყენეთ.

 

დაკავშირების თხოვნა/კავშირის შესაძლებლობა

 ვებ-ფოსტით ან კონტაქტის ფორმულარით დაკავშირებისას თქვენს მონაცემებს თქვენი შეკითხვის საპასუხოდ გამოვიყენებთ. თქვენი მონაცემები თქვენი შეკითხვის დამუშავების და მისი პასუხისთვის აუცილებელია - მათ გარეშე თქვენს შეკითხვას ვერ ან მხოლოდ ნაწილობრივ ვუპასუხებთ.

ამის კანონიერი საფუძველია § 6 მუხლი 1 ლიტ ბ DSGVO.

Google Fonts/შრიფტებს ვიყენებთ, რომ გარე შრიფტები ვაჩვენოთ. ეს არის Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA-ს, შემდეგში, დასახელებული, როგორც Google,- მომსახურება.

ევროპულ-ამერიკულ მონაცემთა დაცვის ფარის სერთიფიკატით („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000002L5AAI&status=Active

Google გარანტირებს, რომ მონაცემთა დაცვის ევროპული წესები მონაცემთა გამოყენებისას აშშ-იც დაიცვება.

ჩვენს ვებ-გამოსვლის გახსნისას გარკვეული შრიფტების ჩვენებისთვის აშშ-ში არსებულ Google-სერვერთან კავშირი მყარდება.

ამის საფუძველია § 6 მუხლი 1 ლიტ ფ DSGVO. ამ კანონით ვებ-გამოსვლის გაუმჯობესების და მომგებიანად გამოყენების უფლება გვაქვს.

ჩვენი ვებ-გვერდის გამოძახებისას Google-თან დამყარებული კავშირით Google დაადგენს, რომელი გვერდიდან გამოგზავნეთ შეკითხვა და შრიფტის ჩვენება რომელ IP-მისამართს გაეგზავნოს.

დამატებით ინფორმაციას და ინფორმაციის გამოყენების შეწყვეტის შესაძლებლობებს Google გთავაზობთ გვერდებზე:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

Google AdWords

კონვერტაციის დამახსოვრებით ჩვენი ვებ-გამოსვლისას Google AdWords-ის კომპონენტებს ვიყენებთ და ამ დროს, ე.წ. კონვერტაციის შენახვას.  ეს არის Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA-ს , შემდეგში, დასახელებული, როგორც Google,- მომსახურება.

ევროპულ-ამერიკულ მონაცემთა დაცვის ფარის სერთიფიკატით („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000002L5AAI&status=Active

Google გარანტირებს, რომ მონაცემთა დაცვის ევროპული წესები მონაცემთა გამოყენებისას აშშ-იც დაიცვება.

კონვერტაციის შენახვა ჩვენი სერვისის მიზანდასახულ რეკლამას ემსახურება.

  • 6 მუხლი 1 ლიტ ფ DSGVO -ის შესაბამისად ჩვენი ვებ-გამოსვლის ანალიზის, გაუმჯობესების და მომგებიანად გამოყენების უფლება გვაქვს.

თუ თქვენ Google-ს მიერ ჩართულ განცხადებას დააწკაპუნებთ, ჩვენს მიერ გამოყენებული კონვერტაცია თქვენს საბოლოო მოხმარების ხელსაწყოზე Cookie-ს შეინახავს. ამ ე.წ. კონვერტაციის Cookies 30 დღის შემდეგ ვადა გაუვა და სხვათა შორის, თქვენს პირად ამოცნობას არ ემსახურება.

Cookie-ს აქტიურობისას ჩვენი ვებ-გვერდის გარკვეული გვერდზე თქვენი სტუმრობით Google-ს და ჩვენ გვეცნობა, რომ ჩვენს Google-ზე ჩართულ რეკლამაზე რეაგირება მოახდინეთ და ჩვენს ვებ-გამოსვლაზე გადმოხვედით.

ამგვარად მოპოვებული ინფორმაციით Google ჩვენი ვებ-გვერდის სტუმრობის სტატისტიკას, რეკლამაზე რეაგირებით ჩვენს ვებ-გვერდებზე შემოსული მომხმარებლის რაოდენობას ადგენს.  ჩვენ ან Google AdWords-ის მომხმარებელ მესამე პირს თქვენი პირადობის დადგენის შესაძლებლობა არ გვაქვს.

თქვენი ვებ-ბრაუზერის შესაბამისი ფუნქციებით ყოველთვის შეგიძლიათ, Cookies ინსტალაცია არ დაუშვათ ან შეზღუდოთ და დამახსოვრებული Cookies წაშალოთ.  ამისთვის საჭირო ნაბიჯები კი თქვენს მიერ კონკრეტულად გამოყენებულ ვებ-ბრაუზერზეა დამოკიდებული. ამიტომაც გამოიყენეთ თქვენი ვებ-ბრაუზერის დასახმარებელი ფუნქცია ან დოკუმენტაცია ან მიმართეთ დამზადებელს ან მომხმარებელთა საპორტს.

გარდა ამისა, Google შემდეგ გვერდებზე

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

ამ თემის შესახებ უფრო ვრცელ ინფორმაციას,  განსაკუთრებით მონაცემთა გამოყენების არდაშვების შესაძლებლობებს გთავაზობთ.